FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Adkomsterklæring
Dokument som godtgøre at den enkelte andelshaver har adkomst (brugsret og ejerandel). Benyttes i forbindelse med pantsætning og udlæg. På erklæringen skal bestyrelsen (i vores forening administrator) bl.a. skrive under på, at der er overensstemmelse mellem den/de person(er) der står på tinglysningsdokumentet, og som står på andelsbeviset. Adkomsterklæringer udstedes mod betaling af vores administrator. Læs mere under ”pant”.

Afdrag
Er det beløb, du nedbringer din gæld med, når du betaler på et lån. Afdraget er din opsparing i boligen og kan ikke trækkes fra i skat.

Andelsbevis
Når du køber en andelsbolig, får du et andelsbevis. Det er en kvittering for dit indskud. Hvis du skulle være uheldig at miste det, skal du kontakte vores administrator, som mod betaling kan udstede et nyt.

Affald
Området med containere: Alt affald skal lægges i containerne – der må ikke stilles noget på jorden. Det gælder også flasker, glas og lign. (Nærmeste flaskecontainer er på hjørnet af Amagerbrogade / Markmandsgade).   Vi har containere til: Køkkenaffald, pap og karton, aviser og blade, Batterier, Metal, Plast mv.   Der er lås på papcontainerne. Det gør det mere besværligt at anvende dem og forhindre forhåbentligt, at der smides køkkenaffald i dem. Når du har papaffald skal nøglen, som hænger i en stålwire på siden af containeren, benyttes. Lås venligst efter brug. Papkasser klappes sammen, så de fylder mindst muligt.  På grund af risiko for rotter skal alt køkkenaffald pakkes forsvarligt ind.   Området til storskrald: Alt storskrald skal placeres her. Vi henstiller til, at affaldet stilles pænt, og opfyldning sker fra fjerneste hjørne og frem. Bygningsaffald så som fliser, brædder, puds er erhvervsaffald, og må derfor hverken smides til storskrald eller i containerne. Renholdningsfirmaet afhenter storskrald to gage om måneden. Hvis området til storskrald er fyldt, eller hvis du har store mængder storskrald, kan det uden beregning afleveres på: Vermlandsgade Genbrugsstation Hejredalsgade 2 – 4 Åbent alle hverdage kl. 13 – 18, lørdag og søndag kl. 10 – 17.

Andelsboligforening
Foreningen består af alle andelshaverne i en ejendom. Foreningen ejer ejendommen og har til opgave at drive ejendommen. Som andelshaver har du brugsret til en bestemt bolig i ejendommen. Du er medejer af alle foreningens aktiver – det vil sige selve ejendommen, driftsmidler, værdipapirer m.v. – og har samtidig andel i foreningens gæld. 
A/B VED MØNTEN blev stiftet den 24. marts 1999. Ejendommen har til huse i Sundby på adresserne; Ved Mønten 11 – 19, Ved Stadsgraven 1 – 9 og Amager Fælledvej 4 – 8. Du bliver nabo til den tidligere Kongelige Mønt og Den Norske Kirke. Ejendommens 130 lejligheder er fra 51 m2 til 136 m2, Lejeboliger sælges efterhånden som lejerne fraflytter. Herudover udlejes et antal erhvervs- og kælderlejemål.

Andelskronen
Andelskronen fastsættes årligt af generalforsamlingen. Vi har valgt at benytte ”valuar-princippet”. Læs nærmere herom under ”Værdiansættelse” eller i regnskabet under ”Dokumenter” i hovedmenuen. Regnskabet kan printes herfra.

Andelspris
Er det beløb, andelen er vurderet til, og som du skal betale, når du køber. Til andelsprisen skal du normalt lægge prisen for eventuelle forbedringer plus et administrationsgebyr til administrator eller andelsforeningen.

Annuitetslån
Er et lån, hvor de månedlige ydelser er lige store. Renteudgiften er størst i starten, men efterhånden, som du betaler lånet tilbage, bliver renteudgiften mindre og afdraget større. Da du kan trække renteudgiften fra i skat, er et annuitetslån derfor billigst i starten skattemæssigst set, mens det bliver dyrere med tiden.

Beboerlokaler VS1 og VS5
Henvendelse om leje jf. udsendt vejledning. (Kan evt. rekvireres på ny via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Beretning
Bestyrelsens beretning fra seneste generalforsamling findes under ”Dokumenter” i hovedmenuen. Beretningen kan printes herfra.

Bestyrelsen
Andelsboligforeningens bestyrelse vælges blandt andelshaverne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består sædvanligvis af tre til fem personer plus en til to suppleanter. Vi har pt. valgt fem plus to. Bestyrelsens opgave er overordnet at varetage ledelsen af andelsboligforeningen. De daglige praktiske opgaver tager vores administrator sig af f.eks.: ejendommens drift, økonomi og al kontakt til lejerne. Viceværten tager sig af håndværksmæssige opgaver.
Bestyrelsesarbejdet er frivilligt ulønnet arbejde, dog kan der udbetales en skattefri godtgørelse jf. ligningsloven. 
Det er bestyrelsen, der har den politiske styring af andelsboligforeningen (Vedtægterne § 29-30):
Bestyrelsen foretager prioriteringer, træffer principielle beslutninger og skal sørge for at de bliver omsat til praksis. Andre opgaver kan foreningen købe sig til eller uddelegere blandt bestyrelsens medlemmer. En klar arbejdsfordeling sikrer, at opgaverne bliver løst. 
Hvor meget hjælp bestyrelsen har brug for, afhænger af bestyrelsens ambitionsniveau og sammensætning. 
Bestyrelsen kan organisere arbejdet ved at tage stilling til 
• De konkrete opgaver, der skal udføres i foreningen – omfang og kompleksitet.
• Bestyrelsens ambitionsniveau – faglige sammensætning og arbejdsvilje.
• Arbejdsdeling – bestyrelse, administrator, vicevært, rådgivere og andelshaverne.
Samarbejdet i bestyrelsen bør bero på en åben og fordomsfri debatkultur, hvor alle indlæg tages alvorligt, hvor der fra alle bestyrelsesmedlemmers side, er loyal opbakning til de beslutninger der træffes, og hvordan de meldes ud til andelshaverne. I tilfælde hvor der måtte være uenighed, bør flertallet tage videst muligt hensyn til mindretalsholdninger, så der ikke opstår fraktionsdannelse.

Bestyrelsesansvarsforsikring
If. med ejendomsforsikringen er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Se police fra Codan. Der er tegnet fuld- og nyværdiforsikring, som dækker angreb af svamp-, insekt- eller rådskader. Endvidere har vi en forsikring mod netbank angreb.

Bilkørsel i gården
Kørsel og parkering i gården er alene tilladt if. med af- og pålæsning eller efter forudgående aftale med bestyrelsen.

Boligafgift
Er det månedlige beløb, hver andelshaver betaler til de fælles udgifter i andelsboligforeningen, f.eks. ejendomsskatter og -afgifter, lån, vedligeholdelse m.v. Afgiftens størrelse afhænger blandt andet af boligens størrelse og kan sammenlignes med husleje i en lejebolig.

Brandsikring
Det skal til stadighed tilsikres, at der ikke sker opmagasinering af bohave, affald, sko og tøj på hoved- og køkkentrapper, samt kælder- og loftsgange. Vicevært eller bestyrelse kan, UDEN varsel, foranledige fjernelse. Loftsrum og loftgange skal nøje gennemgås if. med fraflytninger. Efter forudgående aftale rydder viceværten (mod betaling) lofter og kældergange. 

Budget
På generalforsamlingen bliver budgettet for det kommende år fremlagt, og det skal normalt vedtages. I budgettet står der forslag til indtægter, og på hvilket niveau boligafgiften for det kommende år skal være. Du kan også læse om udgifterne, herunder også større poster, hvis bestyrelsen foreslår større istandsættelses- eller forbedringsarbejder. Inden du køber, bør du læse budgettet grundigt. Se budgettet i regnskabet under ”Dokumenter” i hovedmenuen. Regnskabet kan printes herfra.

Cykelkælder
Ejendommens cykelkælder er beliggende Ved Mønten 15 med indgang fra gården. Af hensyn til renholdelse mv. er det ikke tilladt at parkere sin cykel langs hegnet ved hovedtrapperne. Benyt i stedet for cykelstativerne på hjørnet af Amager Fælledvej / Ved Stadsgraven, ved havegangene til Amager Fælledvej 4 – 8 eller cykelstativerne i gården. Motorcykler og knallerter må gerne stå i gården, men det er ikke tilladt, at starte dem. De skal trækkes. – Vis hensyn!

Cykelrazzia – oprydning
Erfaringsmæssigt vokser cykelparken fra år til år – en del er herreløse. Derfor foretages der mindst en årlig oprydning. Bestyrelsen aftaler varsling (ca. 1 mdr.) og rydningsdag med viceværten. Bestyrelsen udsender mail og opsætter opslag. Viceværten monterer mærkater på alle cykler langs hegn, i gården og i kældrene. Viceværten bortskaffer cyklerne der stadig bærer mærkaten efter deadline.

Debitor
Den, som låner penge.

Dørtelefon
Du skal selv sørge for navneskilt på din hoveddør. Endvidere skal der være korrekt navn på dørtelefonerne. Du kan blot lægge en seddel i brevkassen til viceværten med oplysning om din adresse, og hvordan du vil have dit navn skrevet. F.eks. E. Iversen eller Emma Iversen. Postkassen findes ved porten i gården.

Ejendommens værdi
Der er flere forskellige metoder at opgøre værdien af ejendommen på. Foreningens vedtægter eller en beslutning på generalforsamlingen afgør, hvilken værdi ejendommen er opført til i foreningens årlige regnskab. Værdiansættelsen af ejendommen har stor betydning for indskuddet i den enkelte andelsbolig (se Værdiansættelse).

Ejendomsservice – vicevært
Vores ejendomsservice har ansvar for vedligeholdelse af grønne arealer, hækklipning, græsslåning, affaldshåndtering, udskiftning af lyskilder mv. Endvidere forestår de glatførebekæmpelse og snerydning jf. ”fejeerklæring”, som vi betaler efter forbrug. Arbejdsopgaverne er beskrevet i vores viceværtaftale. Ekstraydelser kan tilkøbes efter behov.

Ejendomsskatter og –afgifter
Andelsboligforeningen betaler ejendomsskat (grundskyld) og forskellige afgifter. Det gælder blandt andet vand- og vandafledningsafgift, renovation, rottebekæmpelse og måske brand- og vejbidrag.
El, gas og varme.
Du skal huske at aflæse og tilmelde dig hos: EL: www.dongenergy.dk Gasmålerne (bygas) http://www.hofor.dk/ 
Ejendommens varmeregnskabsår er 1.12 – 30.11. På alle radiatorer er der en elektronisk måler. Der sker registrering af forbrug hver 14. dag og som kan fjernaflæses. Se mere under Dokumenter => Aktuelle => Varmefordelingsmålere. 
I forbindelse med den årlige aflæsning har måleren således registreret forbruget på overtagelsestidspunktet.
If. med ud- og indflytning afregnes varmen sælger; fra 1.12 til fraflytningsdagen og køber; fra overtagelsestidspunktet til 30.11.
Fyringssæsonen er 15.9 – 15.5. (Dog afhængig af udetemperaturen).

Forbedringer
Værdien af forbedringer i lejligheden fastsættes ud fra anskaffelsesprisen, men der beregnes et fradrag af en eventuel værdiforringelse (afskrivninger) på grund af alder eller slitage. I forbindelse med salg gennemgår en byggesagkyndig lejligheden for eventuelle fejl og mangler.  Her vurderes tillige (sær)forbedringer - (jf. foreningens vedtægt). Udgift til honorar deles ligeligt mellem køber og sælger.

Forsikring
Foreningen skal sørge for, at selve ejendommen er forsikret, og du skal selv sørge for at forsikre dit indbo.

Fremleje
If. foreningens vedtægter § 12 og lejelovens bestemmelser kap XII, er der mulighed for, under nærmere angivne betingelser, at foretage fremleje. Bestyrelsen har pligt til at behandle alle lige, og derfor kan bestyrelsen ikke fravige eller bøje reglerne, uden en ændring af vedtægten. (Senest drøftet på GF2016).

Generalforsamling 
Foreningen skal afholde ordinær generalforsamling, senest 4 måneder efter årsregnskabs-afslutning. På generalforsamlingen vedtager andelshaverne ændringer i vedtægter, vælger bestyrelsen og planlægger større renoveringer og andre tiltag. Regnskabet bliver gennemgået, og skal, sammen med budgettet for det kommende år, godkendes. Endvidere fastsættes andelskrone og størrelsen af andelsboligafgift for det kommende år.
Dagsorden for generalforsamlingen er beskrevet i vedtægten § 25-28, og skal følges. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i en andelsboligforening.  Indkaldelse udsendes jf. vedtægten senest 14 dag før. Seneste referat, bestyrelsens beretning, regnskab og budget findes under ”Dokumenter”, hvorfra det kan printes.  Indkaldelse, beretning, årsregnskab og generalforsamlingsreferater udsendes jf. vedtægten elektronisk via af mail eller lignende. Andelshavere der ønsker at modtage disse i papirform, skal specifikt rette henvendelse herom til bestyrelsen. 


Hjertestarter – AED
Foreningens hjertestarter er placeret på facaden ved porten mellem VM 17 og VM 19. Brugervejledning via Tryg Fonden: www.hjertestarter.dk

Husdyr – Tilladelse til
Der kan jf. husordenen gives tilladelse op til 2 husdyr pr. lejlighed, dog maksimalt 1 hund. Blanket og regelsæt er tilgængelig på hjemmesiden. Beboeren printer, udfylder og afleverer i brevkasse ved porten. Der er 13 uønskede hunderacer, som er omfattet af lov fra 2010 om muskel/kamphunde.  Husdyr må ikke luftes eller løbe frit på trapper, i gården eller forhaver.

Husorden
Som beboer skal du rette dig efter husordenen. I husordenen kan du også læse om reglerne for affald, brug af fællesarealer, støjende adfærd, eksklusion osv. Se under ”Dokumenter”, hvorfra den kan printes.

Internet
Novomatrix forestår driften af foreningens internetforbindelse. Bestyrelsens IT-ansvarlige har den daglige kontakt. Administrator sørger for opkrævning sammen med andelsboligafgift, samt betalingen. Alle andelshavere er ”født” medlem uanset om internetforbindelsen benyttes, da betaingen inkl. afskrivning på netværket. For lejerne er der tale om et tilbud. Erhvervslejerne kan ikke tilbydes internetforbindelse, da foreningen ikke vil være ansvarlig for en erhvervsmæssig driftssikkerhed.

Kabel TV / bredbånd
Foreningen har en ”foreningsaftale” med yousee og levering af tv-signal (grundpakke). Du har mulighed for tilvalg af kanaler - se kanaludbud og aktuelle priser hos www.yousee.dk. Ønsker du ikke at modtage tv-signal via foreningsaftalen, kan du opsige den ved at rette henvendelse til vores administrator, som kan orientere om aktuelt opsigelsesvarsel mv.

Klager
Beboerklager skal fremsendes skriftligt til bestyrelse eller administrator. If. med støjgener skal det oplyses om beboeren selv har talt med den støjende, præcis angivelse af hvem der klages over og hvornår der støjes (tidsrum). Afhængig af sagens karakter kan bestyrelsen påtale hændelsen mundligt, men vi vil i videst muligt omfang bede administrator om at skriver til den der klages over – så bliver sagen registeret hvis gentagelse skulle forekomme. – eller hvis det måtte være særlige omstændigheder/forklaringer.

Kreditor
Den, som udlåner penge.

Køb af andelslejlighed
Når du køber en andelsbolig, overdrager sælgeren sin andel til dig. Andelsboligforeningens vedtægt § 14 bestemmer, hvordan det foregår. Alle handler foregår via bestyrelsen for at sikre, at overdragelse alene kan ske i henhold til vedtægten og foreningens ventelister. Forsøg på snyd og ”penge under bordet” politianmeldes! Læs: ”Andelsoverdragelse – salg” under ”Dokumenter”.

Lovgrundlag for andelsboligforeninger
Foreningen drives på baggrund af
• Lov om andelsboliger og andre bofællesskaber (Andelsboligloven) 
• Foreningens vedtægter 
• De almindelige foreningsretlige grundregler 
• Foreningens husorden

Løsøre
Er ting i boligen som f.eks. hårde hvidevarer, lamper, gardiner osv. Når du køber en andel, har du ikke pligt til at købe løsøre, selvom sælger gerne vil have det. Dog kan der være ting i boligen, der er særligt tilpasset lejligheden. I disse tilfælde er der tale om forbedringer, som kan betinges overtaget i en handel. Det er vurderingsmanden som værdiansætter løsøre og evt. særligt tilpasset inventar (f.eks.et indbygget garderobeskab).

Motionslokale
Ind- og udmeldelse kan ske henvendelse i bestyrelsen. Medlemskab koster 240,- kr. pr. år, der betales forholdsmæssigt frem til næste ordinære opkrævning i januar. Betaling sker via opkrævning sammen med andelsboligafgift.

Nøgleoplysningsskema I og II 
Fra 2014 skal der if. med andelsoverdragelser udarbejdes et ”Nøgleoplysningsskema”, for hhv. foreningen og den aktuelle andelslejlighed. Det skal medvirke til større gennemsigtighed, og mulighed for en sammenligning mellem andelsforeninger og boliger. Foreningsskemaet udfyldes som udgangspunkt en gang om året if. med regnskabsaflæggelsen, og betales af foreningen. Skemaet om den enkelte bolig udfyldes forud for hver andelsoverdragelse. Det er blevet en del af sælgers oplysningspligt og betales derfor af sælger. Administrator forestår udarbejdelsen. 

Ombygning, renovering lejligheder
Inden andelshavere igangsætter ombygning eller renovering af f.eks. badeværelse, køkken, nedsænkning af lofter, mv. skal der jf. vedtægtens § 11 foreligge en godkendelse fra bestyrelsen. Den kan indeholde en fuldmagt, så ombygning der også kræver godkendelse fra offentlige myndigheder kan søges. De fleste ændringer kræver imidlertid blot anmeldelse over for København Kommune. Læs mere på kommunens hjemmeside.

Opgangene, hoved- og køkkentrapper
I bestræbelserne på at sikre beboernes flugtveje ved brand, skal det indskærpes, at der IKKE må opmagasineres bohave og affald på hoved- og køkkentrapper, samt lofts- og kældergange.

Overdragelse af andel
Når du køber en andelsbolig, overdrager sælgeren sin andel til dig. Andelsboligforeningens vedtægt § 14 bestemmer, hvordan det foregår. Alle handler foregår via bestyrelsen for at sikre, at overdragelse alene kan ske i henhold til vedtægten og foreningens ventelister. Forsøg på snyd og ”penge under bordet” politianmeldes! Læs: ”Andelsoverdragelse – salg” under ”Dokumenter”.

Personlig og solidarisk hæftelse
Solidarisk hæftelse er, når flere personer har ansvaret for, at et lån bliver betalt. Hvis en af andelshaverne ikke betaler, må de andre betale pengene. Ved personlig hæftelse hæfter personerne med deres personlige formue. Foreningens vedtægt § 5 beskriver vores hæftelse.

Pant - Etablering af pant i andelsbolig
Ønsker du at optage lån mod pant i andelsboligen vil din bank efterspørge følgende dokumenter:
*) Vedtægter
*) Seneste årsregnskab
*) Seneste referat fra generalforsamling, hvoraf tegningsberettigelse fremgår
*) Seneste formandsberetning
Andelsbevis og (eventuel) seneste overdragelsesdokument (købs- / salgsaftale)
Vurderingsrapport for eventuelle særforbedringer 
*) Findes på hjemmesiden under Dokumenter => Aktuelle
Endvidere skal banken bruge en: Adkomsterklæring Den kan mod betaling rekvireres hos vores administrator, som i øvrigt har fået registreret fuldmagt hos andelsboligbogen. Som andelshaver er således ikke nødvendigt, at involvere bestyrelsen i forbindelse med sager om pantsætning eller udlæg, vi får besked via administrator.

Port-automatik
Porten var en gave til os selv if. med foreningens 10 års jubilæum. Den skal til alle tider holdes lukket og låst. Vejledning forefindes i udhængsskab ved porten og på hjemmesiden.

Referat - generalforsamling
Når generalforsamlingen er holdt, skrives et referat. I referatet står alle væsentlige beslutninger – f.eks. at regnskab og budget er vedtaget, og hvilke istandsættelses- og forbedringsarbejder der er vedtaget. Inden du køber en andel, bør du læse de seneste tre referater grundigt igennem.

Regnskab
Regnskabsperioden løber fra 1. juli – 30. juni. Seneste årsregnskab findes under ”Dokumenter hvorfra det kan printes.

Reklamer – nej tak!
Der er mange beboere, som ikke ønsker at modtage adresseløse reklamer. Post Danmark har en ordning, hvor man kan framelde postomdelte reklamer. Samtidig får man et lille skilt som monteres på brevkasse.  Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer, vil vi bede dig om at tilmelde dig ordningen. Endvidere skal vi bede om, at du medvirker til, at reklamer, aviser, telefonbøger, mv. ikke hober sig op på trappeafsatserne og vindueskarme i opgangene. 

Revision
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab forestår revidering af foreningens regnskab, samt foretager stikprøvekontrol af bilag. Revisor er andelshavernes garant for at regnskab er i overensstemmelse med gældende lovgivning og beholdninger er til stede.

Salg af andelslejlighed
Når du køber en andelsbolig, overdrager sælgeren sin andel til dig. Andelsboligforeningens vedtægt § 14 bestemmer, hvordan det foregår. Alle handler foregår via bestyrelsen for at sikre, at overdragelse alene kan ske i henhold til vedtægten og foreningens ventelister. Forsøg på snyd og ”penge under bordet” politianmeldes! Læs: ”Andelsoverdragelse – salg” under ”Dokumenter”.

Skadedyr
Såfremt der observeres rotter på ejendommen SKAL vicevært eller bestyrelsen orienteres. Vi anmelder over for Københavns Kommunes skadedyrsbekæmpelse. Undladelse kan koste en bøde. Hvis der er rotter indendørs, skal kommunen STRAKS orienteres og rottefængeren kommer akut. Kontaktoplysninger fremgår af www.kk.dk/rotter
Rotter udendørs anmeldes online til kommunen - www.kk.dk/rotter
Containerne til køkkenaffald skal altid holdes lukkede, og der må ikke fodres vilde fugle eller andre dyr på ejendommens arealer, da det kan tiltrække rotter.
Sølvfisk, mel-møl, hvepsebo, væggelus, mv. håndteres fra sag til sag. Vicevært eller bestyrelsen kan rekvirere skadedyrsbekæmpelsesfirma. Aftale om betaling skal træffes inden bestilling. Sølvfisk: https://www.bolius.dk/soelvfisk-16896/
Skimmelsvamp skyldes oftest manglende udluftning. Dog kan eventuel kuldebro på ydervæg forværre problemet, især hvis der er placeret en reol, seng eller sofa op ad væggen og/eller hvis rummet ikke er opvarmet. Endvidere kan dug på indersiden af ruder medvirke til udbredelse af skimmelsvamp.

Gode råd om skimmelsvamp fra vores valuar:
Daglige udluftninger med gennemtræk på 2 x 15 min.
Undgå at tørre tøj inden døre.
Fjern fugten, brug emhætte/luft ud ved madlavning og aftør vægge og gulv efter badet.
Hvis der er begyndende skimmelsvamp, så rens fladen med et desinficerende rengøringsmiddel, som Rodalon. Det findes til både indendørs og udendørs anvendelse. Lad det sidde i en ½ times tid, før det vaskes af.

Systemnøgler
Til hver lejlighed er der udleveret mindst 2 systemnøgler. De giver afgang til ejendommens fællesdøre; hoved- og køkkentrappe, loft, port, cykelkælder, vaskeri, gårdtoilet og værkstedet.

Ekstranøgler kan bestilles hos bestyrelsen. Nøgler produceres af foreningens låsesmed og koster pt. 100,- kroner pr. stk. (foreningen tjener intet). Betaling sker via opkrævning sammen med husleje/andelsboligafgift i følgende måned. Pas godt på nøglerne!

Tilladelse til Husdyr
”Tilladelse til husdyrhold” udstedes af bestyrelsen. Blanketten findes under ”Dokumenter”, hvorfra den kan printes, udfyldes og afleveres i bestyrelsens brevkasse ved porten. Herefter vil du modtage en kvittering og godkendelse.

Træffetid
Bestyrelsen har træffetid den sidste mandag i måneden kl. 18.30-19 i beboerlokalet VS 5, kld., hvor man ved personligt fremmøde kan forelægge sager, se ventelister mv.

TV-signal
Foreningen har en ”foreningsaftale” med yousee og levering af tv-signal (grundpakke). Du har mulighed for tilvalg af kanaler - se kanaludbud og aktuelle priser hos www.yousee.dk.
Såfremt en du ikke ønsker, at deltage i den fælles foreningsaftale kan man jf. lov om frit tv-valg udtræde af ordningen. Der skal ske skriftlig opsigelse til administrator. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage. Har du en aftale om større pakker end grundpakken (foreningsaftalen), skal du selv opsige denne del af aftalen overfor yousee.

Vandforbrug
For at forhindre vandspild skal alle installationer holdes tætte.

Vandspild
Når vandhanen drypper:
- med langsomme dryp = 19 liter pr. døgn
- med hurtige dryp = 82 liter pr. døgn
- så det løber = 274 liter pr. døgn
Når toilettet løber:
- så det er svært at se, koster det 274 liter pr. døgn
- så det ses, koster det 548 liter pr. døgn
- så vandet kruser, koster det 1.096 liter pr. døgn
- så det løber, koster det 8.219 liter pr. døgn

Varmefordelingsmålere - Brunata Futura Heat
Se brochureblad under Dokumenter => Aktuelle
Gode råd om, hvordan man selv kan medvirke til at begrænse varmeforbruget:
Brug alle radiatorer, men lad være med at lukke højere op end nødvendigt for at give tilstrækkelig varme.
Hold normalt alle vinduer lukkede i fyringssæsonen, også i soveværelset. Når du lufter ud, 2 – 3 gange i døgnet, åbnes vinduerne i ca. 10 minutter, sådan at al fugt og dårlig luft bliver trukket ud. 
Husk at lukke for alle radiatorerne, mens du lufter ud.
Der bør aldrig lukkes helt af for varmen i et rum. Det har huset, du bor i, ikke godt af. Alle rum skal være opvarmede, men det betyder selvfølgelig ikke, at der skal være samme temperatur i dem alle.
Ved at sænke rumtemperaturen om natten og evt. i dagtimerne kan der spares betragteligt på varmen. Husk, at når temperaturen igen ønskes hævet, skal ventilen blot sættes på normal stilling. (Ikke på max.).
Tildæk aldrig en radiator, mens den afgiver varme – det nedsætter varmeafgivelsen fra radiatoren.” Ovennævnte er noget du har mulighed for at påvirke. Vi håber, at denne omtale vil medvirke til en billig varmeregning.

Vaskeri 
Ejendommens fællesvaskeri og tørrerum ligger i kælderen Ved Mønten 17 (indgang via cykelkælderen).
I forbindelse med indflytning sender administrator en vaske-brik som registreres på dit bolignummer. Det sikres således, at du kun betaler for dit eget forbrug. Opkrævning sker sammen med den månedlige boligafgift. Du modtager tillige adgangskode til elektronisk tidsbestilling.
Tidsbestilling foretages i vaskeriet eller via foreningens hjemmeside.
Priser (1.11.2014):
Vask kr. 15,00 pr. maskine 
Tørretumbler kr. 3,50 pr. 10 min. 
Strygerulle kr. 5,00 pr. 20 min.
Hvis du mister din vaske-brik skal det meddeles vores ejendomsadministrator, som kan spærre den og mod betaling bestille en ny.
”Retningslinjer for vaskeriets anvendelse” skal nøje overholdes. Se opslag ved vaskekælderen eller på foreningens hjemmeside.

Vedtægt
Er det dokument, der beskriver andelshavernes pligter og rettigheder i andelsboligforeningen. Se under ”Dokumenter” i hovedmenuen hvorfra vedtægten kan printes.

Venteliste til kælderrum
Alle lejemål disponerer over et loftsrum. Du fik forevist dit ved indflytning. Husk at montere en hængelås. Herudover har vi et antal opbevaringslejemål i kælderen. De udlejes primært til beboerne. Ønsker du at komme på venteliste, skal du blot give bestyrelsen besked eller udfylde blanketten som findes under ”Dokumenter”, hvorfra den kan printes.

Venteliste til lejlighed
Intern bytteliste for andelshavere. Det er gratis at stå på listen.
Ekstern venteliste indstilles af andelshaver. Årligt koster det pt. 100,- kroner pr. indstilling, at stå på listen. Man kan max. indstille 2 personer pr. andel.
Bestyrelsen udsender (elektronisk) årligt blanketter og opkrævninger i september. I den forbindelse er det muligt at ændre navn på indstillingen – placeringen bibeholdes. Blanketter returneres i bestyrelsens brevkasse ved porten. Bestyrelsen foretager lodtrækning blandt de ny-indstillede og opdaterer bytte- og ventelisterne, der er gældende det kommende år: 1. november - 31. oktober.
Fast årlig betalingsfrist er 15. oktober, falder den på en lørdag eller søndag godtages førstkommende bankdag. Der er desværre hvert år andelshavere, eller deres indstilling, som indbetaler for sent. Bestyrelsen har altid håndhævet betalingsfristen som en deadline. Ellers skal vi til at vurdere hvor meget for sent man kan indbetale 1, 3, eller 7 dage... Der kan ikke gøres undtagelser, uden lignede undtagelser også skulle gennemføres for dem vi gennem årene har afvist, og det er ikke en mulighed.
Nye andelshavere, og andelshavere der ikke tidligere har benyttet ventelisterne, kan kun if. med den ordinære opdatering komme på bytte- og ventelisten. Bestyrelsen skal således ”kun” én gang årligt opdatere listerne.
Ventelisterne ligger til gennemsyn i bestyrelsens træffetid. Ledige lejligheder offentliggøres på foreningens hjemmeside og via mail til de andelshavere, som har oplyst bestyrelsen om deres mailadresse. Vi orienterer ikke yderligere.
Bemærk, at det er andelshaver som har indstillingsretten. Hvis man fraflytter ejendommen, vil indstillingen derfor blive slettet og indstillingsretten overgår til den ny andelshaver. Se også vedtægternes § 14.

Værdiansættelse
Den enkelte andelsboligforening kan vælge at opgøre værdien af ejendommen på flere forskellige måder. I praksis anvendes der tre forskellige. 
Anskaffelsesprisen. 
Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. (Valuarprincippet).
Den seneste offentlige ejendomsvurdering. 
Valget af værdiansættelsesmetode har stor betydning for andelskronen. F.eks. hvis en andelsboligforening går fra at opgøre ejendommens værdi til anskaffelsespris til kontant handelsværdi, vil det typisk medføre en stor engangsstigning i andelskronen. Værdien af A/B VED MØNTEN er opgjort efter valuarprincippet, og har været det siden vores stiftelse.

Værksted – AF 6, kld.
Regler for anvendelse fremgår af opslag i værkstedet. Ud over høvle- og filebænk er der monteret et cykelophæng i loftet. Brugerne benytter eget værktøj. Brugerne skal rydde op efter benyttelsen. Der må ikke efterlades/opbevares træ, plader etc.  I værkstedt er monteret en kompressor, der gennem slange ved AF 8 (i gården) giver luft til cykler.

Årsberetning
Bestyrelsen udarbejder en beretning for året indeholdende oplysning om planlagte tiltag og forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder for det kommende. Administrator forestår på bestyrelsens vegne indkaldelse til generalforsamling; vedlagt årsrapport, beretning, fuldmagtsblanketter mv.
På generalforsamlingen 2015 blev en vedtægtsændring besluttet, så indkaldelse fremover kan ske elektronisk. Andelshavere der måtte ønske indkaldelse mv. i papirudgave skal specifikt give bestyrelsen meddelelse herom. Seneste referat, bestyrelsens beretning, regnskab og budget findes på foreningens hjemmeside.

Årsrapport, regnskab
I en andelsboligforening laves der hvert år et regnskab, der viser foreningens indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Regnskabet fortæller også, hvad andelene er værd i netop denne forening. Generalforsamlingen skal se og godkende årsregnskabet.


Copyright 2014 - A/B Ved Mønten
Amager Fælledvej 4-8
Ved Mønten 11-19
Ved Stadsgraven 1-9
2300 København S

CVR 21 77 28 87